Polityka prywatności: P.H. "SOMIR" Sp. z o. o. :

Szanowni Państwo:

          Jeżeli otrzymujecie niniejszą informację, to znaczy, że w przeszłości kontaktowaliśmy się ze sobą, współpracujemy lub współpracowaliśmy ze sobą, lub dokonywaliście u nas zakupów albo korzystaliście ze świadczonych przez P.H. Somir sp z o.o. usług.
          W wyniku powyższego udostępniliście nam swoje dane i skutkiem czego staliśmy się administratorem Państwa danych osobowych.
          Jak powszechnie wiadomo od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
          Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.
          Informujemy, że jesteśmy gotowi chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowowprowadzane przepisy.
          Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu email i numeru telefonu, jest:
P.H. Somir sp zo.o. Wieniec 72C 87-880 Brześć,Kujawski.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy P.H. Somir sp zo.o. a Państwem
- ewentualnego zawarcia umowy handlowej i w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
- dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej
- potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

          Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności.
          Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania niektórych prawem danych osobowych będzie brak możliwości współpracy.

          Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda (np. na przetwarzanie danych w celach marketingowych).
       Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy P.H.Somir sp zo.o. a Państwa i wypełnienia przez P.H.Somir sp zo.o. oraz Państwo wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.
          Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez P.H.Somir sp z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom w przypadku, gdy wymaga tego usługa, którą zamówiliście.
       Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa informacji opiera się na udzielonej przez Państwa zgodzie, ma Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres

e-mail: somir@pro.onet.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Z poważaniem

Mirosław Sosiński